فروشگاه تصفيه آب پارس

فروشگاه تصفيه آب پارس
دستـه بنـدی ها
+ تصفيه آب خانگي
آخریـن محصولاتـــ
+ تصفيه آب آكوا اسپرينگ
+ استعلام قيمت
+ تصفيه آب آكواجوي مدل لِجـِـند
+ ۱۵ دليل براي اينكه بايد آب آشاميدني خود را تصفيه كنيد
+ حقايقي درباره آب آشاميدني
+ پارامترهاي محاسباتي در تصفيه آب
+ دستگاه تصفيه آب خانگي و عوامل تاثير گذار بر كارايي آن
+ سختي و سنگيني آب چيست؟
+ دستگاه تصفيه آب خانگي و عوامل تاثير گذار بر كارايي آن
+ اسمز معكوس چيست؟ و چه عملكردي در دستگاه هاي تصفيه آب دارد؟
پـرفروشـتــریـن ها
+ حقايقي درباره آب آشاميدني
+ تصفيه آب آكوا اسپرينگ
+ استعلام قيمت
+ تصفيه آب آكواجوي مدل لِجـِـند
+ آيا واقعا بايد روزانه هشت ليوان آب بنوشيم؟
+ ۷ دليل ضروري براي داشتن تصفيه آب خانگي
+ تعويض رايگان فيلتر
+ پارامترهاي محاسباتي در تصفيه آب
+ دستگاه تصفيه آب خانگيrelax
+ ۶ نكته قبل از خريد تصفيه آب خانگي
عضویـتــ خبـرنامـه
عضویت   لغو عضویت
آمـار و ارقـامـ
امروز : 18
دیروز : 3
افراد آنلاین : 1
همه : 8935
پـیـوندهـا
لينكي ثبت نشده است
تبلیغاتـــ
پارامترهاي محاسباتي در تصفيه آب

 مهمترين پارامترهاي مورد استفاده در علم وفن آوري تصفيه آب

كل مواد جامد محلول (Total Dissolved Solids(TDS 

منظور از TDS كل ناخالصي هاي جامد حل شده در آب است كه نشان دهنده مجموع غلظت همه يونهاي موجود در آب مي باشد.
واحد اندازه گيري TDS ، ميلي گرم در ليتر Mg/l است كه از آن با عنوان لاتين PPM ياد مي كنند. PPM كوچك شده ي عبارت Part Per Million ( قطعه در ميليون ) مي باشد. مي دانيم كه هر ليتر برابر با يك ميليون ميلي گرم است ، بنابراين هر ميلي‌گرم در ليتر يك قطعه در ميليون مي باشد يا به عبارتي همان ۱ PPM .

قابليت هدايت الكتريكي  (Electrical Conductivity (EC 

نشان دهنده قدرت يوني يك محلول براي انتقال جريان الكتريسيته است و تابعي از قدرت يوني آب ( مقدار كاتيون ها و آنيون هاي موجود در آب ) مي باشد. هدايت الكتريكي را با واحد ميكروزيمنس بر سانتي متر و يا ميكرو مو بر سانتيمتر اندازه گيري مي كنند.
هدايت الكتريكي و غلظت كل جامدات محلول ( TDS ) به صورت يك به يك به هم ارتباط ندارند . اما در محلول هاي رقيق ( مانند آب طبيعي ) ارتباط اين دو عامل به صورت زير است :
TDS = 0.5 EC
رابطه بين TDS و EC براي هر نمونه آب با توجه به ويژگي هاي شيميايي و فيزيكي آن، فرق مي كند.

سختي كل Total Hardness ) TH )

سختي كل مجموع غلظت يونهاي كلسيم و منيزيم موجود در آب مي باشد. در نتيجه سختي آب ، بخشي از TDS آب است. عامل اصلي رسوب گذاري آب ، همين سختي آب است.
مقدار سختي را برحسب mg/li CaCo3 بيان مي كنند.

كدريت (كدورت) Turbidity

مواد كلوييدي باعث كدر شدن آب مي شوند. كدريت در استاندارد اينگونه تعريف مي شود:
يك خاصيت فيزيكي آب كه باعث مي شود نور تابيده شده به نمونه پخش و بازتابيده شود و يا جذب شود ولي عبور نكند. واحد كدريت ، JTU يا NTU مي باشد
بطور كلي آب آشاميدني و آب مورد نياز در صنايع بايد صاف و زلال باشد. كاهش كدورت آب در حفظ وسلامتي و بهداشت مردم و جلوگيري از مسايل و مشكلات سيستم توزيع آب تاثير زيادي دارد . كدورت آب همچنين باعث كاهش اثربخشي گندزدايي و كاهش اثر گندزدا ها و افزايش هزينه هاي گندزدايي مي گردد.

اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي Biological Oxygen Demand ) BOD )

منظور از اين شاخص اندازه گير ي آن قسمت از آلاينده هاي آلي است كه باكتري ها قادر به تجزيه آنها مي باشند. كاهش اكسيژن در نمونه را كه توسط باكتري هاي هوازي مصرف مي شود تا مواد آلي را تجزيه كنند ، در طي پنج روز اندازه گيري مي كنند. بالا بودن اين شاخص نشان دهنده سهولت تعفن پذيري نمونه آب مي باشد . شاخص دقيق تر جهت معرفي هاي ناخالصي هاي آلي نمونه آب ، اكسيژن مورد نياز شيميايي ( COD ) مي باشد.

اشيريشيا كليفرم ( كليفرم روده اي ) E. Coli Coliform

اين شاخص معرف آلودگي آب به فاضلاب هاي انساني و حيواني مي باشد. بنابراين بهداشتي بودن آب را با اندازه گيري آن تعيين مي كنند. كليفرم روده اي ( مدفوعي ) به مقدار فراوان در روده بزرگ انسان وجود دارد در نتيجه بيماري زا نيست. علت استفاده از كليفرم روده اي به عنوان شاخص بهداشتي بودن آب عبارت است از:
۱ – در برابر شرايط نامساعد محيط مثل دما و يا PH مقاومت بالايي دارد بطوري كه اگر به خاطر نامساعد بودن محيط ، كليفرم روده اي از بين برود مي شود با اطمينان نتيجه گرفت كه هيچ ويروس و يا باكتري بيماري زايي نمي تواند در آن محيط وجود داشته باشد.
۲ – تعداد اين باكتري بسيار زياد است و پس از رقيق شدن هاي مكرر هم مي توان اطمينان داشت كه اگر هر نوع باكتري در نمونه باشد ، حتما كليفرم روده اي هم در آن نمونه وجود دارد.
۳ – طرز تشخيص اين باكتري در مقايسه با ساير باكتري هاي بيماري زا ، بسيار آسان و ارزان است.
واحد اندازه گيري غلظت اين شاخص MPN مي باشد. در شرايط استاندارد در فاضلاب تصفيه شده ، MPN در يك ليتر نمونه بايد ۲۰۰ – ۳۰۰ باشد. در آب شرب MPN بايد صفر باشد.

فشار

نيروي وارد شده بر واحد سطح فشار نام دارد. متداولترين واحدهاي اندازه گيري فشار عبارتند از :
Kg / cm2 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع : اگر نيرويي برابر با يك كيلوگرم بر سطحي با مساحت يك سانتيمتر مربع وارد شود ، فشار اعمالي برابر با يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است.
Kg / m2 كيلوگرم بر متر مربع : اگر نيرويي برابر با يك كيلوگرم بر سطحي با مساحت يك متر مربع وارد شود ، فشار اعمالي برابر با يك كيلوگرم بر متر مربع است.
Atm اتمسفر : يك اتمسفر فشار برابر با يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و يا ۱۰۰۰۰ كيلوگرم بر متر مربع است.
Bar بار : يك بار فشار برابر با يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع فشار است. يك بار فشار با يك اتمسفر فشار برابر است.
Kpa كيلوپاسكال : يك كيلوپاسكال فشار برابر با ۰۱/۰ كيلوگرم بر سانتيمتر مربع فشار است.
PSI پي اس آي : يك پي اس آي فشار به معناي فشار اعمال شده توسط يك پوند Pound ( واحد نيرو ) بر يك اينچ مربع ( inch2 ) است.( Pound Square Inch ) . هر ۱۴٫۵ PSI برابر با ۱ atm است.
۱ m head of water ستون آب به ارتفاع يك متر : فشار اعمالي توسط ستوني از آب به ارتفاع يك متر به واحد سطح برابر با ۰٫۱ bar يا۱۰ kpa يا ۰٫۱ kg/cm2 به عبارت ديگر فشار اعمالي توسط ستوني از آب به ارتفاع ۱۰ متر برابر با ۱ bar يا ۱۰ kpa يا ۱۰ kg/cm2 يا ۱۴٫۵ psi است.
ابزار اندازه گيري فشار، گيج فشارسنج است.

آبدهي (دبي)

دبي يعني ميزان آب يك منبع آب (بطور مثال رودخانه) كه در واحد زمان ( معمولا ثانيه ) از يك سطح مقطع خاص عبور مي كند. به عبارت ديگر حاصلضرب سطح مقطع در سرعت آب .
ساده ترين راه براي اندازه گيري دبي آب، استفاده از ظروف مدرج است. بدين صورت كه بطور مثال محاسبه شود كه آبدهي يك منبع آب در دقيقه چند ليتر است.
متداولترين واحد هاي اندازه گيري دبي عبارتند از :
LPH ليتر در ساعت .
LPD ليتر در روز : يك LPD معادل يك ليتر در ۲۴ ساعت است.
GPD گالن در روز : هر گالن معادل ۳٫۸۷ ليتر است. يك گالن در روز معادل ۸۷/۳ ليتر در ۲۴ ساعت است.
GPM گالن در دقيقه : معادل ۸۷/۳ ليتر در دقيقه است.

قیمـتـــ : 0 تومـان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به فروشگاه تصفيه آب پارس می باشد . | سایت مپ | فید

قدرت گرفته از فروشگاه دهی رایگان شاپدار